Årsstämma 21 maj 2018

Välkommen till årsstämma den 21 maj för medlemmar i Stor- och Lillsnasen Ekonomiska Föreningar.

Tid: Den 21 maj kl. 18.15

Plats: Hälsans Hus. Fjällgatan 23 B, Stockholm

Vägbeskrivning till Hälsans Hus 

Vid frågor eller problem att hitta, kontakta Mats på 073-510 51 25

Dagordning

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
b) Val av ordförande vid stämman
c) Val av sekreterare vid stämman.
d) Val av två justeringsmän.
e) Fråga om kallelse till stämman är korrekt genomförd.
f) Fastställande av dagordning.
g) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, Bilaga 1
h) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017, Bilaga 2
i) Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
j) Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust.
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
l) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
m) Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
o) Val av revisor och revisorssuppleant.
p) Utseende av valberedning.
q) Budget och fastställande av veckoavgift, båda gällande 2019, Bilaga 3
r) Uppföljning av eventuella frågor från föregående årsmöte.
– Takbyten
– Mobiltäckning
s) Motioner – inga har inkommit i år.
t) Övriga frågor.
– Målning av hus sommaren 2017

Handlingar

Bilaga 1: Årsberättelse 2017
Bilaga 2: Årsredovisning 2017
Bilaga 3: Budget 2018-2019

Välkommen!